Lokalnytten

Troelstrup - Gammelstrup - Tønning -Træden

ÅRGANG 15 - SEPTEMBER - 2006

     
 

Det nye, gamle lokalråd.

Som vi allerede har fortalt om i sidste nummer af Lokalnytten indkalder vi til genoplivende generalforsamling

d.20.september kl. 19.30 på friskolen

for at vække vores gamle lokalråd til live igen.

Grunden er den, at vi har kontakt med Horsens Landsbyråd, som er et effektivt organ for samarbejde mellem de forskellige landområder i Horsens kommune, efter d.1. januar 2007 Ny Horsens kommune, som vi jo bliver en del af.

For at kunne deltage og nyde godt af deres erfaringer er det nødvendigt, at vi har et lokalråd med demokratisk valgte repræsentanter. Derfor indkalder vi til generalforsamling, hvor hovedpunkterne er drøftelse og vedtagelse af vedtægter og valg af medlemmer til lokalrådet.

Andetsteds i bladet kan I læse forslag til vedtægter og dagsorden for mødet d. 20. Vel mødt d. 20. september på friskolen.

anne uj

 

Forslag til ændring af vedtægter for lokalråd for Tønning og Træden sogne.

§1 Formålet for Lokalrådet i Tønning og Træden sogne er at fremme samarbejdet mellem alle, der vil bevare og videreudvikle lokalsamfundets fysiske, sociale, kulturelle og demokratiske værdier, fremme det regionale samarbejde og udgive Lokalnytten

§2 Beboermøder og ekstraordinær generalforsamling indkaldes, når der skal træffes afgørelser af vigtighed for lokalområdet, og når Lokalrådet finder det nødvendigt. Endvidere kan beboermødet kræves indkaldt, når 10 beboere skriftligt kræver det.

§3 Lokalrådet består af 4 medlemmer

§4 Stemmeret har alle, der er fyldt 15 år og som er tilmeldt folkeregistret og er bosiddende i Tønning og Træden sogne. Valgbare er alle som har stemmeret.

§5 Rådsmedlemmer som fraflytter området udtræder af rådet.

§6 Valg af rådsmedlemmer foretages på en årlig generalforsamling i årets 3. kvartal. Rådets medlemmer vælges for en 2-årig periode og er på valg hvert andet år

§7 Lokalrådet konstituerer sig og fastsætter selv sin forretningsorden.

§8 Regnskab, der går fra september til september, fremlægges til godkendelse på den årlige generalforsamling

§9 Rådet er beslutningsdygtigt, når flertallet er til stede. Alle afgørelser træffes i enighed.

§10 Vedtægter for Lokalrådet kan ændres, hvis et flertal af rådets medlemmer finder det nødvendigt. Ændringsforslagene skal offentliggøres ca. 14 dage før generalforsamlingen, som skal godkende ændringerne.

§11Ved en eventuel lovgivning om lokalråd skal vedtægterne revideres således, at de er i overensstemmelse med lovgivningen

§12 Opløsning af Lokalrådet skal ske ved afstemning på 2 på hinanden følgende generalforsamlinger.

§13 Ved opløsning af Lokalrådet tilfalder eventuelle midler sociale og kulturelle formål i Tønning og Træden sogne